مدل دستگاه:

RX900

سال ساخت:

1399

کشور سازنده:

ایران

کنترل:

دارای کنترل

اطلاعات بیشتر

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

مدل دستگاه:

RX900

سال ساخت:

1399

کشور سازنده:

ایران

کنترل:

دارای کنترل

اطلاعات بیشتر

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

مدل دستگاه:

RX900

سال ساخت:

1399

کشور سازنده:

ایران

کنترل:

دارای کنترل

اطلاعات بیشتر

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

مدل دستگاه:

RX900

سال ساخت:

1399

کشور سازنده:

ایران

کنترل:

دارای کنترل

اطلاعات بیشتر

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل

محور ها:

ایران

سرعت حرکت سریع:

دارای کنترل